افغانستان در بحران کرونا

Video: 

مجموعه «درباره ایران امروز» برنامه پژوهش های ایران شناسی در دانشگاه ییل از طریق گفت‌و‌گو با متخصصان حوزه‌های مختلف علم، در جهت درک بهتر موضوعات امروزی ایران تلاش می‌کند.